Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Arlego Fulfillment s.r.o.

vedené u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 20282

se sídlem Na Bořích 56, 32600 Plzeň

IČ: 27988929

(dále jen „Provozovatel“)

 

I.

Úvodní ustanovení

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Arlego Fulfillment

 s.r.o. upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o skladování a zasílání uzavírané mezi Provozovatelem a objednatelem (fyzickou nebo právnickou osobou, dále jen „Objednatel“ a „Smlouva“).

2.      Sklad Provozovatele se nachází na adrese: Chebská 21/659, 322 00 Plzeň 5-Křimice (dále jen „Sklad“), přičemž se jedná o prostor, který je větraný, suchý a s bezpečnostním zajištěním.

3.      Zbožím se rozumí věci Objednatele, které mají být skladovány u Provozovatele a následně zaslány k zákazníkům Objednatele.

4.      Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a Objednatel podpisem Smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a Provozovatelem. Obsahuje-li Smlouva ustanovení odlišná od těchto VOP, platí, že podmínky stanovené Smlouvou se uplatní přednostně.

 

II.

Poskytované služby

1.      Skladování Zboží

a.       Povinností Provozovatele je od Objednatele Zboží převzít, uložit jej ve Skladu a opatrovat jej, za což se Objednatel zavazuje Provozovateli uhradit cenu dohodnutou ve Smlouvě, resp. v ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy.

b.      Velikost plochy Skladu stanovená v m², na které je uskladňováno Zboží, je dohodnuta ve Smlouvě.

c.       Objednatel je povinen písemně oznámit datum naskladnění Zboží Provozovateli nejméně 2 (dva) pracovní dny před zamýšleným naskladněním. Při naskladnění je Objednatel povinen předložit Provozovateli dodací list, na základě kterého bude uskutečněna kontrola množství a druhu zboží a následně uskutečněn příjem Zboží.

d.      Objednatel je rovněž povinen písemně oznámit datum vyskladnění Zboží Provozovateli nejméně 2 (dva) pracovní dny před zamýšleným vyskladněním (vyskladněním se nerozumí zaslání Zboží ve smyslu čl. II. odst. 2 VOP).

e.       O převzetí Zboží, včetně údaje o množství a druhu převzatého Zboží a zaplněné skladovací ploše, vyrozumí Provozovatel Objednatele písemně nejpozději následující pracovní den od převzetí Zboží.

f.        Jakékoliv pokyny či příkazy Objednatele týkající se rozmístění Zboží ve Skladu nejsou pro Provozovatele závazné.

g.      Na žádost Objednatele učiní Provozovatel inventuru Zboží Objednatele. Jedenkrát ročně je takováto inventura poskytována bezplatně, v ostatních případech dle cen stanovených v ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy.

h.      Prohlídka Skladu Objednatelem je možná po předchozí písemné dohodě s Provozovatelem, který určí datum prohlídky. Při návštěvě skladu je Objednatel povinen dodržovat zejména veškeré pokyny Provozovatele.

 

2.      Zasílání Zboží

a.       Provozovatel se zavazuje, že na písemný Příkaz k přepravě učiněný Objednatelem mu vlastním jménem a na jeho účet obstará přepravu Zboží ze Skladu na místo určení, za což se Objednatel zavazuje Provozovateli zaplatit ve Smlouvě, resp. v ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy, dohodnutou cenu.

b.      Pakliže chce Objednatel Zboží ze Skladu expedovat, je povinen zaslat Provozovateli písemný Příkaz k přepravě, který musí obsahovat zejména tyto údaje: jaké Zboží a v jakém množství má být odesláno, na jakou adresu místa dodání, popř. určení přepravce, není-li určen Smlouvou.

c.       Nebude-li Příkaz k přepravě obsahovat dostatečně určité informace ve smyslu čl. II. odst. 2 písm. b) těchto VOP, nebude takový příkaz pro Provozovatele závazný a Zboží tak nebude expedováno.

d.      Zboží bude expedováno týž den, pakliže bude Příkaz k přepravě doručen Provozovateli v pracovní den do 12.00 hod.; v ostatních případech bude Zboží expedováno nejbližší následující pracovní den.

e.       Zrušení doručeného Příkazu k přepravě je možné učinit nejpozději do 12.00 hod.

f.        Provozovatel není vázán pokyny Objednatele v případě nebezpečí z prodlení.

g.      Platí-li adresát (tj. zákazník Objednatele) cenu Zboží při převzetí Zboží přepravci, poukáže následně přepravce tuto obdrženou cenu Zboží na bankovní účet Provozovatele, který následně do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla tato cena Zboží připsána na jeho bankovní účet, poukáže cenu Zboží na bankovní účet Objednatele uvedený ve Smlouvě.

h.      V případě, že adresát odmítne Zboží, které je mu na základě Příkazu k přepravě doručováno, převzít, zajistí Provozovatel přepravu Zboží zpět, za což se Objednatel zavazuje uhradit cenu dohodnutou ve Smlouvě, resp. v ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy. To samé platí v případě opakovaného doručování Zboží.

 

III.

Uzavření smlouvy

Smlouva mezi Provozovatelem a Objednatelem je uzavřena vlastnoručním podpisem obou smluvních stran.
Provozovatel je oprávněn požadovat po Objednateli před uzavřením Smlouvy výpis z obchodního rejstříku nebo originál či kopii živnostenského listu, ne starší než 1 (jeden) měsíc, přičemž Provozovatel je oprávněn si pořídit a ponechat kopii.
Veškeré služby nad rámec poskytovaných Služeb stanovených Smlouvou je Provozovatel povinen vykonat pouze na základě oboustranně odsouhlaseného písemného dodatku ke Smlouvě, který bude vlastnoručně podepsán oběma smluvními stranami.
 

IV.

Smluvní cena, platební podmínky

1.      Cena za poskytované Služby je stanovena ceníkem, který je nedílnou součástí Smlouvy.

2.      Cena za poskytované služby bude hrazena Objednatelem na základě faktury Provozovatele, která bude vystavena za předchozí kalendářní měsíc, ve kterém byly poskytovány Služby Provozovatelem Objednateli, a to do 5. (pátého) dne měsíce následujícího. Lhůta splatnosti fakturovaných cen je 5 (pět) kalendářních dnů.

3.      Zúčtovacím obdobím je 1 (jeden) kalendářní měsíc.

4.      Faktura bude zaslána Objednateli elektronicky na email uvedený ve Smlouvě.

5.      Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na bankovní účet Provozovatele, který je uveden ve Smlouvě.

6.      V případě prodlení s uhrazením fakturované ceny za poskytnuté Služby náleží Provozovateli smluvní pokuta ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

7.      V případě prodlení s úhradou fakturované ceny za poskytnuté Služby, které bude delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů, má Provozovatel právo Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 10 (deseti) kalendářních dnů, která počne běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi zaslané prostřednictvím emailu. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Objednatele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

8.      Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceníku s tím, že je povinen o změně a datu účinnosti takové změny vyrozumět písemně Objednatele. Objednatel je povinen se po obdržení tohoto vyrozumění ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů písemně vyjádřit, zda se změnou souhlasí či nikoliv. V případě nesouhlasu počne běžet od měsíce následujícího po písemném vyrozumění Provozovatele o nesouhlasu Objednatele výpovědní doba 1 (jednoho) měsíce, přičemž po tuto dobu se ve vztahu k Objednateli uplatní původní ceník. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že s novým ceníkem vyslovil souhlas.

 

V.

Práva a povinnosti stran

Objednatele

1.      Objednatel je povinen předat Provozovateli veškeré nezbytné údaje o Zboží, zejména o jeho množství, rozměrech a hmotnosti, druhu, počtu kusů, zda Zboží podléhá zkáze, či v jakém obalovém materiálu bude Zboží uskladňováno, popř. informace o přepravci, není-li určen Smlouvou.

2.      Je-li nezbytné při manipulaci se Zbožím či při jeho uskladňování dodržovat zvláštní postupy, je Objednatel povinen tyto informace sdělit Provozovateli předem, v opačném případě Provozovatel neodpovídá za případně vzniklou škodu. Rovněž je Objednatel povinen uvědomit Provozovatele o zákonem stanovených povinnostech spojených se skladováním a přepravou Zboží.

 

Provozovatele

1.      Provozovatel je oprávněn odmítnout uskladnit Zboží, které má poškozený obal, je nebezpečné, jeho držení či přechovávání je zakázáno právními předpisy, či hrozí-li, že Zboží způsobí Provozovateli či třetí osobě škodu.

2.      Udělí-li Objednatel Provozovateli pokyny, které jsou zjevně nesprávné, upozorní jej Provozovatel o jejich nesprávnosti. Trvá-li i přes takové upozornění Objednatel na svých pokynech, neodpovídá Provozovatel za případnou škodu či případné prodlení vzniklé v důsledku těchto pokynů.

3.      Hrozí-li nebezpečí prodlení či bezprostředně podstatná škoda, je Provozovatel oprávněn postupovat i bez pokynů Objednatele, přičemž je oprávněn také Zboží na účet Objednatele prodat.

4.      Provozovatel není povinen přezkoumávat obsah skladovaného nebo přepravovaného Zboží, ani údaje poskytnuté Objednatelem.

5.      Objednatel bere na vědomí, že Provozovatel má ke Zboží, dokud jej má u sebe, či je Zboží v dispozici třetí osoby, která jej má ve své dispozici jménem Provozovatele, zadržovací právo k zajištění dluhů vyplývajících ze Smlouvy.

6.      Na výslovnou písemnou žádost může Provozovatel zajistit pro Objednatele Pojištění Zboží.

VI.

Odpovědnost

1.      Provozovatel je povinen uhradit Objednateli škodu vzniklou na Zboží od jeho převzetí ke skladování až do doručení Zboží na místo určení, neprokáže-li, že škodu nemohl odvrátit.

2.      Povinnost k náhradě škody způsobené Provozovatelem Objednateli je limitována do výše ceny skladovaného a zasílaného Zboží ke dni vzniku škody, což Objednatel bere na vědomí a s tímto ustanovením souhlasí.

3.      Ustanovení čl. VI. odst. 2 VOP se neuplatní v případě, kdy škodu způsobí Provozovatel úmyslně.

4.      Provozovatel neodpovídá za škodu na Zboží, jestliže byla způsobena                                Objednatelem, vadou nebo přirozenou povahou Zboží, vadným obalem, na který Provozovatel při převzetí Zboží upozornil a toto upozornění poznamenal do dodacího listu či do písemného potvrzení o převzetí Zboží, nebo nesprávným pokynem Objednatele. Neupozornil-li Provozovatel na vadnost obalu, neodpovídá za škodu na věci jen tehdy, nebyla-li vada obalu poznatelná.

5.      Smluvní strany dále neodpovídají za porušení svých závazků způsobených vyšší mocí.

6.      Zejména s ohledem na čl. V. odst. 4 VOP nese Objednatel plnou odpovědnost vyplývající z právních předpisů omezeného nebo zakázaného držení, přechovávání či přepravování Zboží.

7.      Je-li Zboží pojištěno dle čl. V. odst. 6 VOP, tak v případě vzniku škodní události splní Provozovatel veškeré své povinnosti tím, že postoupí své nároky vůči pojišťovně Objednateli. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za škodu na Zboží, která přesahuje pojistné plnění, popř. za škodu na Zboží, kterou pojišťovna odmítla uhradit v důsledku vady či povahy Zboží nebo vadného či poškozeného obalu Zboží.

8.      Provozovatel je povinen podat Objednateli zprávu o škodě, která Zboží hrozí nebo již vznikla, jakmile se o tom dozví, jinak nahradí Objednateli škodu způsobenou tím, že Objednatele o tomto nezpravil.

9.      Okamžikem zániku Smlouvy přechází riziko jakékoliv škody na Zboží na Objednatele, tj. zejména i v případě prodlení Objednatele s vyzvednutím Zboží.

 

VII.

Zánik Smlouvy

1.      Zánik Smlouvy je možný dohodou smluvních stran, nebo její písemnou výpovědí bez udání důvodu.

2.      Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi, která může být zaslána i prostřednictvím emailu.

3.      Provozovatel může písemně vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby, zatajil-li Objednatel nebezpečnou povahu věci a hrozí-li z ní Provozovateli škoda, nebo hrozí-li vznik podstatné škody na Zboží, kterou Provozovatel nemůže odvrátit.

4.      Nevyzvedne-li si Objednatel Zboží po skončení doby, po kterou je Provozovatel povinen Zboží skladovat, může Provozovatel určit písemně Objednateli dodatečnou lhůtu 5 kalendářních dnů k vyzvednutí Zboží. Provozovatel po marném uplynutí doby či lhůty Zboží vhodným způsobem na účet Objednatele prodá; výtěžek Objednateli vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst své pohledávky včetně smluvní pokuty, zejména pak cenu za skladování Zboží, cenu za zaslání Zboží a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem Zbožím.

5.      V případě prodlení Objednatele s vyzvednutím Zboží po skončení doby, po kterou je Provozovatel Zboží povinen skladovat, náleží Provozovateli smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč denně za každý den prodlení.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.      Provozovatel si vyhrazuje změnu VOP s tím, že je povinen o změně a datu účinnosti takové změny vyrozumět Objednatele písemně. Objednatel je povinen se po obdržení tohoto vyrozumění ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů písemně vyjádřit, zda se změnou souhlasí či nikoliv. V případě nesouhlasu počne běžet od měsíce následujícího po písemném vyrozumění Provozovatele o nesouhlasu Objednatele výpovědní doba 1 (jednoho) měsíce, přičemž po tuto dobu se ve vztahu k Objednateli uplatní původní VOP. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že s novými VOP vyslovil souhlas.

2.      Písemná forma dle těchto VOP je zachována rovněž tehdy, jedná-li se o komunikaci prostřednictvím emailu.

3.      Místně příslušným soudem je v případě sporů pro obě smluvní strany Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni. Provozovatel má však právo dožadovat se svých nároků v sídle Objednatele.

4.      Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 1.4.2018. Aktuální znění platných VOP je vždy zveřejněno na webových stránkách Provozovatele: www.vasesklady.cz